Inzendingen:
1. De inzendingen moeten in het Nederlands geschreven zijn. De tekst mag niet langer zijn dan 850 woorden inclusief de titel van het verhaal. Iedere deelnemer mag één verhaal insturen.
2. Geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten van anderen dan de auteur is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van deelname. Ook het overnemen van teksten geschreven door een chatrobot is niet toegestaan.
3. Deelnemers kunnen vanaf maandag 18 maart tot en met zondag 14 april 2024 hun verhaal inzenden als Word-document via het formulier op deze website.
4. In de titel van het verhaal mag het thema van dit jaar “Het gastenboek” niet voorkomen.
5. De titel moet boven het verhaal staan, de regelafstand enkel, voor een nieuwe alinea komt één return en voor een flashback of -forward een witregel (2x return). Plaats uw naam niet bij het verhaal in het Word-document.
6. Bij de inzending moet vermeld worden: de naam, het adres en het telefoonnummer van de schrijver, de titel van het verhaal en het e-mailadres van de schrijver. Deze gegevens kunnen worden ingevuld in het digitale formulier op deze website.

Deelname:
7. Door deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement.
8. De wedstrijd is bedoeld voor beginnende schrijvers. Professionele auteurs zijn uitgesloten van deelname. Inzenders mogen niet eerder zijn genomineerd voor de Baarnse Literatuurprijs en niet eerder via een uitgever iets hebben gepubliceerd.
9. Door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender dat het werk nog niet eerder in enige vorm (waaronder op internet) of in een andere taal werd gepubliceerd en/of bekroond.
10. De organisatoren van de Literatuurprijs en de juryleden en hun partners zijn uitgesloten van deelname.
11. Deelnemers aan de wedstrijd vragen wij hun geboortedatum in te vullen. Aan de hand van de leeftijd kan de jury evt. rekening houden met uitzonderlijk jong talent.
12. Ingezonden verhalen worden niet teruggezonden.
13. De Baarnse Literatuurprijs heeft het eerste publicatierecht. De organisatie behoudt zich ook het recht voor de winnende verhalen te publiceren in een bundel.

Jury en prijsuitreiking:
14. De deskundige jury bestaat uit vijf leden. Zij nomineren twaalf verhalen en kiezen daaruit drie winnaars. De uitspraak van de jury over de nominatie volgt na 10 juni 2024, is bindend en correspondentie hierover is uitgesloten. De prijzen worden niet toegekend indien de jury van oordeel is dat geen van de inzendingen aan de eisen voldoet.
15. De door de jury genomineerde verhalen worden in augustus 2024 voor de verkiezing van de Baarnsche Courant Publieksprijs gepubliceerd in het gelijknamige blad en op deze website, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden geëist.
16. Alle genomineerde deelnemers ontvangen een uitnodiging voor de prijsuitreiking van de verhalenwedstrijd op zaterdag 31 augustus 2024. Op dat moment worden de prijswinnaars bekendgemaakt. De genomineerden wordt uitdrukkelijk verzocht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn en bij verhindering een vervanger te sturen.
17. De organisatie behoudt zich het recht voor foto’s van de prijsuitreiking te (laten) publiceren op deze website, de website van Cultureel Festival Baarn en in de pers.

Privacy:
18. Na ontvangst van een verhaal registreert de organisatie een aantal persoonsgegevens van de inzender. Deze behandelen wij vertrouwelijk en kunnen alleen worden geraadpleegd door de organisatie van de Baarnse Literatuurprijs. De juryleden hebben hier geen inzage in.
19. Persoonsgegevens gerelateerd aan de deelname aan de Baarnse Literatuurprijs worden door de organisatie tot vijf jaar na inzending bewaard. Daarna worden de gegevens in beperkte vorm bewaard om statistische informatie zoals deelnemersaantallen over de jaren heen te kunnen genereren.
20. Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Baarnse Literatuurprijs kan contact worden opgenomen met het bestuur van Stichting Cultureel Festival Baarn, ook voor het inzien van gegevens of de verwijdering daarvan. Zie voor de contactgegevens www.cultureelfestival.nl

In het kort:
• Toegestane lengte van het verhaal is maximaal 850 woorden incl. titel.
• Inleveren tot en met 14 april 2024 via het formulier op deze website.