Inzendingen:
1. De inzendingen moeten in het Nederlands geschreven zijn. Iedere deelnemer mag één verhaal insturen. Dit mag niet langer zijn dan 850 woorden.
2. Geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten van anderen dan de auteur is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van deelname.
3. Deelnemers kunnen vanaf 29 maart tot en met 25 april 2021 hun verhaal inzenden als Word-document via het formulier op deze website.
4. In de titel van het verhaal mag het thema van dit jaar: “suikerspin” niet voorkomen.
5. De titel moet boven het verhaal staan, de regelafstand enkel, voor een nieuwe alinea komt één return en voor een flashback of -forward een witregel (2x return). Plaats uw naam niet bij het verhaal in het Word-document.
6. Bij de inzending moet vermeld worden: de naam, het adres en het telefoonnummer van de schrijver, de titel van het verhaal, het e-mailadres en de geboortedatum van de schrijver. Deze gegevens kunnen worden ingevuld in het digitale formulier op deze website.

Deelname:
7. Door deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement.
8. De wedstrijd is bedoeld voor beginnende schrijvers. Professionele auteurs zijn uitgesloten van deelname.
9. Deelnemers aan de wedstrijd vragen wij hun geboortedatum in te vullen. Aan de hand van de leeftijd kan de jury rekening houden met uitzonderlijk jong talent.
10. De organisatoren van de Literatuurprijs en de juryleden en hun partners zijn uitgesloten van deelname.
11. Door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender dat het werk nog niet eerder in enige vorm (waaronder op internet) en taal werd gepubliceerd en/of bekroond.
12. Winnaars van de eerste prijs bij eerdere edities van de Baarnse Literatuurprijs zijn uitgesloten van deelname.
13. De organisatie behoudt zich het recht voor foto’s van de prijsuitreiking te (laten) publiceren op deze website, de website van Cultureel Festival Baarn en in de pers.

Jury:
14. De deskundige jury bestaat uit vijf leden. De uitspraak van de jury is bindend en correspondentie hieromtrent is uitgesloten.
15. De ingezonden verhalen worden niet teruggezonden.
16. Alle deelnemers worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking van de wedstrijd op zaterdag 4 september 2021. Nadere bijzonderheden worden aan de deelnemers gemaild en o.a. bekend gemaakt op deze website en/of op die van het Cultureel Festival Baarn.
17. De prijzen worden niet toegekend indien de jury van oordeel is dat geen van de inzendingen aan de eisen voldoet.
18. Genomineerde werken, waaronder de door de jury bekroonde verhalen, worden in augustus 2021 voor de verkiezing van de Baarnsche Courant Publieksprijs gepubliceerd in het gelijknamige blad en op deze website, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden geëist. 19. De Baarnse Literatuurprijs heeft het eerste publicatierecht. De organisatie behoudt zich ook het recht voor de winnende verhalen te publiceren in een bundel.

Privacy:
20. Na de ontvangst van een verhaal registreert de organisatie een aantal persoonsgegevens van de inzender. Deze behandelen wij vertrouwelijk en kunnen alleen worden geraadpleegd door de organisatie van de Baarnse Literatuurprijs. De juryleden hebben hier geen inzage in.
21. De persoonsgegevens gerelateerd aan de deelname aan de Baarnse Literatuurprijs worden door de organisatie tot vijf jaar na inzending bewaard. Daarna worden de gegevens in beperkte vorm bewaard om statistische informatie en verdere informatie zoals deelnemersaantallen over de jaren heen te kunnen genereren.
22. Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Baarnse Literatuurprijs kan contact worden opgenomen met een van de bestuursleden van Stichting Cultureel Festival Baarn, ook voor het inzien van gegevens of de verwijdering daarvan.

In het kort:
• Toegestane lengte van het verhaal is maximaal 850 woorden.
• Inleveren tot en met 25 april 2021 via het formulier op deze website.